search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) พื้นที่รับผิดชอบ
 หน้าหลัก  เกี่ยวกับสำนักงาน  พื้นที่รับผิดชอบ เขตพื้นที่รับผิดชอบ  

      
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันตก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนด้านตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

      A1: ลุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลชุมพรถึงไชยา
      A2 : ลุ่มน้ำตาปี
      A3 : ลุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลขนอมถึงหัวไทร
      A4 : อ่าวบ้านดอน
      A5 :
ลุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลระนองถึงตะกั่วป่า 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.