search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) การให้บริการห้องปฏิบัติการ

   หน้าหลัก   ห้องปฏิบัติการ   การให้บริการห้องปฏิบัติการการให้บริการ

1. การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ

    • น้ำทิ้ง-น้ำเสีย 
    • น้ำผิวดิน 
    • น้ำทะเล

2. การให้บริการลูกค้า
    • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ 
    • ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการ

3.รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการทดสอบตัวอย่าง

    1. ข้อตกลงการขอรับบริการ 
    2. ขั้นตอนการให้บริการรับตัวอย่าง  
    3. การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดิน 
    4. การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำทิ้ง-น้ำเสีย 
   5. การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำทะเล 

4.แบบฟอร์ม : Download  

    1. แบบฟอร์มรับ-ส่งตัวอย่าง (FM 5.8-01)
    2. ใบยืมอุปกรณ์ (FM 5.8-05)
    3. แบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ  (FM 4.7-01)
    4. แบบบันทึกข้อร้องเรียน (FM 4.8-01)
    
5. แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ   
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.