search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help)| หน้า1 | หน้า2 | หน้า3 |

 เอกสารเผยแพร่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อม
   หน้าหลัก   เอกสารเผยแพร่  หน้า 1


    ร่างรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ตอนบน ปี 2560   (29/6/2561)

                                                        Download

   รายงานผลการติดตามและประเมิน ระบบกำจัดขยะมุลฝอยชุมชน และ ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2537-2559   (20/9/2560)

    รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ตอนบน ปี 2559    (1/2/2560)

    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ(Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ภายใต่โครงการ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  (3/11/2559)

    รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2537-2558)  (3/10/2559)

    แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ พ.ศ. 2560-2564 (5/7/2559)


    รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ตอนบน ปี 2558   (10/1/2559)

     รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน   (10/1/2559)

 

   รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดแบบมีส่วนร่วม(ด้านขยะ)     (12/12/2558) 
  

   รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   (22/5/2558)  
  

   รายงานสรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ตอนบนปี 2557   (22/12/57)  
  

   รายงานสรุปผลโครงการ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ(Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ 2557  (2/10/57)  
  

   คู่มือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล-PMQA6.6  (30/4/57)  
  

 
รายงานสรุปผลโครงการ
สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
Download


 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.