search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help)| หน่วยงานระดับกรม | องค์กรมหาชนและบริษัท | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด


ภาคใต้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ถ.ไตรรัตน์  ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
เบอร์โทรศัพท์ 0 7751 2166                                                             
เบอร์โทรสาร 0 7751 2168
Website: http://chumphon.mnre.go.th/                                        
E-mail: chumphon@mnre.go.th/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
สถานที่ติดต่อ : 2/1 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 0 77811267                                                              
เบอร์โทรสาร 0 7782 3255, 0 7781 3385
Website: http://ranong.mnre.go.th/                                               
E-mail: ranong@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ ชั้น 5 112/19 ม.1 ต.มะขามเตี้ย ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 0 7728 7573                                             
เบอร์โทรสาร 0 7728 9226
Website: http://suratthani.mnre.go.th/                         
E-mail:
suratthani@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ติดต่อ       :   ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0 7535 6218   ต่อ 222-8                                        
เบอร์โทรสาร 0 7534 1010
Website: http://nakhonsithammarat.mnre.go.th/                       
E-mail: nakhonsithammarat@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
สถานที่ติดต่อ: (สำนักงานป่าไม้จังหวัดเดิม) 60 หมู่ 3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000
เบอร์โทรศัพท์ 0 7644 0619, 0 7644 0620                                                    
เบอร์โทรสาร 0 7644 0620               
Website: http://phangnga.mnre.go.th/                                                         
E-mail: phangnga@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
สถานที่ติดต่อ: 478 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0 7621 1067                                             
เบอร์โทรสาร 0 7621 1067
Website: http://phuket.mnre.go.th/                
E-mail: phuket@mnre.go.th


ภาคเหนือ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ติดต่อ :    37/3 ถนนปางล้อนิคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5361 2078,0 5361 2595                   
เบอร์โทรสาร 0 3561 2594

Website: http://maehongson.mnre.go.th/                   
E-mail: maehongson@mnre.go.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
สถานที่ติดต่อ : 74 หมู่ 1 ถนนประตูเชี่ยงใหม่ ต. เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5360 0816, 0 5371 1445 (ป่าไม้เดิม)             
เบอร์โทรสาร 0 5360 0816,0 5371 1445

Website http://chiangrai.mnre.go.th/                                      
E-mail: chiangrai@mnre.go.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5327 5265, 0 5340 8997                            
โทรสาร   0 5327 5265, 0 5340 8997

Website: http://chiangmai.mnre.go.th                           
E-mail:chiangmai@mnre.go.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
สถานที่ติดต่อ :   633 หมู่ 11 ถนนป่าแดง-ห้วยบง   ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5443 1639                                     
เบอร์โทรสาร 0 5448 0599

Website: http://phayao.mnre.go.th/                        
E-mail: phayao@mnre.go.th 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 กม.5 ถ.วชิราวุชดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 51000
โทรศัพท์ 0 5426 5240, 0 5426 5247                                     
โทรสาร   0 5426 5241

Website: http://lampang.mnre.go.th                                     
E-mail:lampang@mnre.go.th                                       

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
สถานที่ติดต่อ : 103 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5351 0662                                                    
เบอร์โทรสาร 0 5356 1089, 0 5351 0667

Website: http://lamphun.mnre.go.th/                                   
E-mail: lamphun@mnre.go.th 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
สถานที่ติดต่อ : 92 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5471 0136                                                     
เบอร์โทรสาร 0 5471 0136, 0 5477 1676

Website:http://nan.mnre.go.th/                                               
E-mail: nan@mnre.go.th 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
สถานที่ติดต่อ : 140 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5451 1637                                                   
เบอร์โทรสาร 0 5451 1637

Website: http://phrae.mnre.go.th/                                 
E-mail: phrae@mnre.go.th 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่ติดต่อ : 19 ถนนแปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5541 1056                                             
เบอร์โทรสาร 0 5544 0532

Website: http://uttaradit.mnre.go.th/                             
E-mail: uttaradit@mnre.go.th

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
สถานที่ติดต่อ : 117 ถนนประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0 55613352                                             
เบอร์โทรสาร 0 5561 0635

Website: http://sukhothai.mnre.go.th/                           
E-mail:sukhothai@mnre.go.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5551 1763                                        
เบอร์โทรสาร 0 5551 1763

Website:http://tak.mnre.go.th/                                        
E-mail: tak@mnre.go.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ติดต่อ ;   ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ถนนวังจันทน์ ต.ในเมือ งอ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5525 1297,0 5523 1542                             
โทรสาร 0 5523 1542, 0 5525 1297

Website: http://phitsanulok.mnre.go.th                         
E-mail: phitsanulok@mnre.go.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ติดต่อ : ป่าไม้จังหวัด(เดิม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5571 1288, 0 5571 7090                    
เบอร์โทรสาร 0 5571 1288

Website: http://kamphaengphet.mnre.go.th/
E-mail: kamphaengphet@mnre.go.th 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
สถานที่ติดต่อ
90/2 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5661 1295
เบอร์โทรสาร 0 5661 1295
Website: http://phichit.mnre.go.th/
E-mail: phichit@mnre.go.th 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ติดต่อ
327 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์ 0 567 11446
เบอร์โทรสาร 0 5674 1345,0 5674 1319
Website: http://phetchabun.mnre.go.th/
E-mail: phetchabun@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ
35/21 ถนนโกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5622 8058
เบอร์โทรสาร 0 5622 4635
Website: http://nakhonsawan.mnre.go.th/
E-mail: nakhonsawan@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ติดต่อ
73 ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5351 1009
เบอร์โทรสาร 0 5651 3159
Website: http://uthaithani.mnre.go.th/
E-mail:uthaithani@mnre.go.thภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 37/1 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4281 1394,0 4281 1112                                     
เบอร์โทรสาร 0 4281 1318,0 4281 1112
Website: http://loei.mnre.go.th/                                                      
E-mail: loei@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
 เบอร์โทรศัพท์ 0 4241 1149                                            
เบอร์โทรสาร 0 4241 2400
Website: http://nongkhai.mnre.go.th/                           
E-mail: nongkhai@mnre.go.th/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
สถานที่ติดต่อ : 75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4221 2588                                             
เบอร์โทรสาร 0 4221 2588
Website: http://udonthani.mnre.go.th/                          
E-mail: udonthani@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
สถานที่ติดต่อ : 1 ถนนนิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4251 1505                                                             
เบอร์โทรสาร 0 4251 1505
Website: http://nakhonphanom.mnre.go.th/                
E-mail: nakhonphanom@mnre.go.th
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
สถานที่ติดต่อ: 1876 ถนนสุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4271 1460                                             
เบอร์โทรสาร 0 4273 3148
Website: http://sakonnakhon.mnre.go.th                     
E-mail: sakonnakhon@mnre.go.th 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
สถานที่ติดต่อ : 255/4 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 44000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4333 1369,0 4323 7971, 0 3223 6687                            
เบอร์โทรสาร 0 4323 7279,0 4324 5130
Website: http://khonkaen.mnre.go.th                                                            
E-mail:
khonkaen@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ติดต่อ : 363 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4482 2498,0 4481 1478                                    
เบอร์โทรสาร 0 4481 1497,0 4481 1478
Website: http://chaiyaphum.mnre.go.th                                       
E-mail: chaiyaphum@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 3 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4261 4231,0 4261 5442                                     
เบอร์โทรสาร 0 4261 4231,0 4261 2052
Website: http://mukdahan.mnre.go.th/                                         
E-mail: mukdahan@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ติดต่อ : 96 ถนนอรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4381 1778                                             
เบอร์โทรสาร 0 4381 1178
Website:http://kalasin.mnre.go.th/                 
Email: kalasin@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4377 7899                                                             
เบอร์โทรสาร 0 4377 7900,0 4377 7395
Website: http://mahasarakham.mnre.go.th                                  
E-mail: mahasarakham@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ติดต่อ : 88 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4421 4377                                                             
เบอร์โทรสาร 0 4421 4908
Website: http://nakhonratchasima.mnre.go.th/                           
E-mail: nakhonratchasima@mnre.go.th
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 3 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4261 4231,0 4261 5442                                     
เบอร์โทรสาร 0 4261 4231,0 4261 2052
Website: http://mukdahan.mnre.go.th/                                         
E-mail: mukdahan@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ติดต่อ : 162 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 51000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4351 3043                                             
เบอร์โทรสาร 0 4356 1561,0 4351 3043
Website: http://roiet.mnre.go.th/
E-mail: roiet@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ติดต่อ
127 / 5 ถนนนิวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4461 1102
เบอร์โทรสาร 0 4461 1102
Website: http://buriram.mnre.go.th/
E-mail: buriram@mnre.go.th
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
สถานที่ติดต่อ
ถ. ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4571 1610
เบอร์โทรสาร 0 4571 4070
Website: http://yasothon.mnre.go.th/
E-mail: yasothon@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (แห่งที่ 2) ต.ไก่ดำ อ.เมือง จ.อำนาจเจิญ
เบอร์โทรศัพท์ 0 4551 1986, 0 4551 2190
เบอร์โททรสาร 0 4551 2190
Website: http://amnatcharoen.mnre.go.th/
E-mail: amnatcharoen@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ
6 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4451 1362
เบอร์โทรสาร 0 4471 3520
Website: http://surin.mnre.go.th/                                   
E-mail: surin@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4524 2133,0 4525 4084                                     
เบอร์โทรสาร 0 4525 4084
Website: http://ubonratchathani.mnre.go.th/                               
E-mail: ubonratchathani@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ติดต่อ : 0095/4 ถ.ศรีวิชัย ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 0 4561 1988                                                             
เบอร์โทรสาร 0 4561 1677,0 4564 3091
Website: http://sisaket.mnre.go.th/                                
E-mail: sisaket@mnre.go.thภาคตะวันออก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3745 2104, 0 3745 4326                                    
เบอร์โทรสาร 0 3745 4327
Website: http://prachinburi.mnre.go.th/                                       
E-mail: prachinburi.mnre.go.th
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ต. ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3742 5039, 0 3742 5038                                    
เบอร์โทรสาร 0 3742 5038                                               
Website: http://sakaeo.mnre.go.th/                                
E-mail: sakaeo@mnre.go.th
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่ติดต่อ : 8 ถนนมหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3885 1280                                             
เบอร์โทรสาร 0 3885 1281
Website: http://www.monreccs.th.gs/web-m/onreccs/untitled.htm       
E-mail: chachoengsao@mnre.go.th
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
สถานที่ติดต่อ: 222 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3839 8268                                             
เบอร์โทรสาร 0 3828 4625
Website: http://chonburi.mnre.go.th/                            
E-mail: chonburi@mnre.go.th
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อ : 058 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3861 1008                                             
เบอร์โทรสาร 0 3861 4258
Website: http://rayong.mnre.go.th/                               
E-mail: rayong@mnre.go.th
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ติดต่อ: 5 ถนนท่าสิงห์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22150
เบอร์โทรศัพท์ 0 3931 1016                                                             
เบอร์โทรสาร 0 3932 2320
Website: http://chanthaburi.mnre.go.th/                                       
E-mail: chanthaburi@mnre.go.th
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
สถานที่ติดต่อ: ซ.ท่าเรือจ้าง 1 ถ.บ้านท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3951 1157, 0 3952 0057                                    
เบอร์โทรสาร 0 3952 0057
Website: http://trat.mnre.go.th/                                                      
E-mail: trat@mnre.go.thภาคกลาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
สถานที่ติดต่อ: ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5641 3040,0 5641 1013    
เบอร์โทรสาร 0 5641 3040
Website: http://chainat.mnre.go.th/  
E-mail: chainat@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
สถานที่ติดต่อ: 14 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง   จ.ลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3641 1060   
เบอร์โทรสาร 0 3642 2777
Website: http://lopburi.mnre.go.th/    
E-mail: lopburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ติดต่อ: 625 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3651 1713, 0 3652 3506                    
เบอร์โทรสาร 0 3652 3506
Website: http://singburi.mnre.go.th/                                              
E-mail: singburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว   อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 5995-6     
เบอร์โทรสาร 0 3561 5995-6
Website: http://angthong.mnre.go.th/  
E-mail: angthong@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
 สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดสระบุรี   ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3621 1037 ,0 3622 0296                                   
เบอร์โทรสาร 0 3622 0454,0 3623 1352
Website: http://saraburi.mnre.go.th/                                              
E-mail: saraburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3553 5426                                                             
เบอร์โทรสาร 0 3553 5426, 0 3553 6054
Website: http://suphanburi.mnre.go.th/                                        
E-mail: suphanburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 5995-6                                                         
เบอร์โทรสาร 0 3561 5995-6
Website: http://angthong.mnre.go.th/                                          
E-mail: angthong@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชั้น 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3533 6356                                                             
เบอร์โทรสาร 0 3534 6218, 0 3533 6356
Website http://ayutthaya.mnre.go.th/                                           
E-mail ayutthaya@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
สถานที่ติดต่อ : 2/ข 258 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3731 2713                                                             
เบอร์โทรสาร 0 3731 1291
Website: http://www.geocities.com/nakhonnayok@ymail.com             
E-mail: nakhonnayok@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
สถานที่ติดต่อ: 100 หมู่ 1 ซอยกิตติจิตต์ ถ. ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 0 2581 6171 , 0 2593 4068, 0 2593 4069          
เบอร์โทรสาร 0 2581 6171
Website: http://pathumthani.mnre.go.th/                                     
E-mail: pathumthani@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดนครปฐมหลังใหม่ ชั้น 3 ถนนบางเตย-ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000              
เบอร์โทรศัพท์ 0 3434 0025,0 3434 0026                                     
เบอร์โทรสาร 0 3434 0025,0 3434 0026
Website: http://nakhonpathom.mnre.go.th/                                 
E-mail: nakhonpathom@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชึ้น 4 ตึก 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 0727, 0 2580 0728                                    
เบอร์โทรสาร   0 2580 0727
Website: http://www.envinon.com/                                               
E-mail: nonthaburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ติดต่อ : ศาฃากลางจังหวัดสมุทราปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2395 1115, 0 2395 2155                                    
เบอร์โทรสาร 0 2395 2155
Website: http://samutprakan.mnre.go.th/                                     
E-mail: samutprakan.@nre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3484 0577 , 0 3441 1681,0 3481 0300                           
เบอร์โทรสาร 0 3481 0300
Website: http://samutsakhon.mnre.go.th/                                                    
E-mail: samutsakhon@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ติดต่อ : 324 ถ.สมุทรสงคราม-บางแค อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3471 1467                                                             
เบอร์โทรสาร 0 3471 1467
Website: http://samutsongkhram.mnre.go.th/                             
E-mail: samutsongkhram@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ติดต่อ:   268 ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก   อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3462 2910, 0 3457 1566                                   
เบอร์โทรสาร 0 3462 2350
Website: http://kanchanaburi.mnre.go.th/                                   
E-mail: kanchanaburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
สถานที่ติดต่อ :    52 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3233 7041                                             
เบอร์โทรสาร 0 3232 2037
Website: http://ratchaburi.mnre.go.th/                          
E-mail: ratchaburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ   :    87 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3242 5028                                             
เบอร์โทรสาร 0 3242 5028
Website: http://phetchaburi.mnre.go.th/                      
E-mail: phetchaburi@mnre.go.th
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ติดต่อ: 18 ถ. เทศบาลบำรุง ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3261 1275                                                             
เบอร์โทรสาร 0 3260 2496
Website: http://prachuapkhirikhan.mnre.go.th/                          
E-mail: prachuapkhirikhan@mnre.go.th

 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.