search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ห้องปฏิบัติการ

   หน้าหลัก   ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

          ห้องปฏิบัติการ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เป็นกลุ่มงานหนึ่งภายใต้สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11
สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.2545  มีหน้าที่ความรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ทำหน้าที่หลักในการให้บริการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนงานติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
          ห้องปฏิบัติการ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สถานที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14  สุราษฎร์ธานี  เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการถาวรที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

 

 


 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.