search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) คำถามที่ถามบ่อย(FAQ)
 
1.

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร

2. มลพิษหมายความถึงอะไร  
3. ภาวะมลพิษคืออะไร
4.
5. แหล่งกำเนิดมลพิษหมายความว่าอย่างไร
6. เราช่วยลดภาวะของเสียได้หรือไม่
7. R1 การลดการใช้คืออะไร
8. R2 การใช้อีก คืออะไร
9. R3 การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่คืออะไร
10. มลพิษทางอากาศในอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้นได้อย่างไร
11. สารมลพิษในอากาศที่สำคัญมีอะไรบ้าง   เกิดขึ้นได้อย่างไร
12. การบำบัดน้ำเสียคืออะไร มีกี่ประเภท
13. บีโอดี (BOD)คืออะไร
14.

ค่าบีโอดีได้จากอะไร

15. ค่าบีโอดีบอกถึงอะไร
16. น้ำทิ้งคืออะไร
17. เครื่องหมาย re หมายถึงอะไร ?
18. ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย คือ ค่า ของสารใด
19. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพน้ำเสียคือค่าใด
20. ออกซิเจนละลาย แทนค่าเป็นตัวใด
21. เหตุรำคาญคืออะไร  
22. ก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากการหมักของขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะเกิดผลอย่างไร
23. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมและต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่
24. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไม่มีกิจกรรมการทิ้งของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ อย่างไร
25. คําว่า“ระบบบําบัดน้ำเสีย” ตามคํานิยามสําหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงครอบคลุมเพียงใด
26. กรมควบคุมมลพิษมีแบบแปลนหรือตัวอย่างของระบบบําบัดน้ำเสียของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่
27. กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษได้จัดทําแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ พร้อมทั้งจัดส่งแบบ ทส. ๒ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้รวบรวมแบบ ทส. ๒ ส่งให้สํานักงาน ทสจ. ทําให้ ทสจ. ไม่ทราบข้อมูล เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
28. การออกใบรับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานมีรูปแบบและขั้นตอน อย่างไร
29.

คลังน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง

มาตรา ๘๐ หรือไม่

30. การกรอกข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ ที่จะเก็บไว้ ๒ ปี สามารถนําข้อมูลตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานมาใช้แทนได้หรือไม่
31.

การมอบอํานาจให้ดําเนินการลงนามในแบบ ทส. ๑/ ทส. ๒ ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ทําได้หรือไม่ อย่างไร

32.

เอกสารใบมอบอํานาจสามารถยื่นฉบับสําเนาได้หรือไม่

33. แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมภายหลังจากที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดําเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.๘๐ หรือไม่
34. มลพิษทางเสียงก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์อย่างไร
35. ความหมายของ "ระดับเสียงพื้นฐาน" ตามมาตรฐานเสียงรบกวน
36. ความหมายของเสียงรบกวน และมาตรฐานเสียงรบกวน
37.

มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์แต่ละประเภทขณะเดินเครื่องอยู่กับที่

38. วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศมีวิธีไหนบ้าง
 

1.

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร

  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
Goto topGo to top
2. มลพิษหมายความถึงอะไร  
       มลพิษหมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และหมายความรวมถึงรังสีความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ด้วย
Goto topGo to top
3. ภาวะมลพิษคืออะไร
       ภาวะมลพิษคือ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษ ซึ่งทำให้ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
Goto topGo to top
4.
 
Goto topGo to top
5. แหล่งกำเนิดมลพิษหมายความว่าอย่างไร
 

      แหล่งกำเนิดมลพิษหมายความถึงชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

Goto topGo to top
6. เราช่วยลดภาวะของเสียได้หรือไม่
 

     เราสามารถช่วยลดภาวะของเสียได้ โดยปฏิบัติตาม 3R ซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้    

    R1 คือ การลดการใช้ (Reducing)

     R2 คือ การใช้อีก (Reusing) 

     R3 คือ การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycling)

Goto topGo to top
7. R1 การลดการใช้คืออะไร
       R1 (Reducing) หมายถึง การใช้ให้น้อยลง หากเราพยายามใช้ของที่ทำให้เกิดขยะน้อยลง ก็เท่ากับเราได้เริ่มต้นช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Goto topGo to top
8. R2 การใช้อีก คืออะไร
      การใช้อีก (Reusing) คือการนำของที่ใช้แล้วและจะทิ้ง มาดูว่าจะดัดแปลงใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง เช่น กล่อง กระดาษแข็ง ขวดกาแฟ ถุงใส่ของ ซองใส่เอกสาร
Goto topGo to top
9. R3 การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่คืออะไร
       การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycling) คือกระบวนการผลิตของเสีย เพื่อนำ กลับมาใช้อีก เช่น กระเบื้อง อลูมิเนียม กระจก กระดาษ พลาสติก ซึ่งเป็นวิธีลดขยะ ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลให้กับโลก
Goto topGo to top
10. มลพิษทางอากาศในอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้นได้อย่างไร
       มลพิษทางอากาศในอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้น เนื่องจากการขาดการระบายถ่ายเทของอากาศ อากาศจะบริสุทธิ์และสมดุลย์ได้ก็ด้วยการถ่ายเทและการเคลื่อนที่ การปิดกั้นอากาศจะทำให้อากาศสะสมมลพิษไว้และส่งผลถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนนั้น ๆ
Goto topGo to top
11. สารมลพิษในอากาศที่สำคัญมีอะไรบ้าง   เกิดขึ้นได้อย่างไร
 

     สารมลพิษ ในอากาศที่สำคัญที่มีอันตรายต่อมนุษย์โดยตรง ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนและตะกั่ว

     - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน การผลิตน้ำมันปิโตรเลียม กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศมากที่สุด คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

    - ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต์

    - ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำลายเนื้อเยื่อปอด และเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ


Goto topGo to top
12. การบำบัดน้ำเสียคืออะไร มีกี่ประเภท
       การบำบัดน้ำเสียคือกระบวนการฟื้นฟูคุณภาพความสะอาดให้กับน้ำที่ผ่านการใช้มาแล้ว

มี 4 ประเภทคือ

1. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางกายภาพ

2. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางเคมี

3. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา

4. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี

Goto topGo to top
13. บีโอดี (BOD)คืออะไร
      บีโอดี เป็นคำศัพท์ที่ย่อมาจากคำว่า Biochemical Oxygen Demand เป็นค่าที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้ปริมาณของความสกปรกของน้ำทิ้งเป็นตัววัด
Goto topGo to top
14.

ค่าบีโอดีได้จากอะไร

      ค่าของบีโอดีจะแสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ถ้าน้ำทิ้งมีสารอินทรีย์สูง มีปริมาณของออกซิเจนที่ถูกจุลินทรีย์ดึงไปใช้ ในการย่อยสลายก็สูงค่าบีโอดีน้ำนั้นก็จะสูงด้วย
Goto topGo to top
15. ค่าบีโอดีบอกถึงอะไร
       ค่าบีโอดีบอกถึงความเน่าเสียของน้ำ นั่นคือค่าบีโอดียิ่งสูงก็หมายถึงความเน่าเสียของน้ำในแหล่งน้ำนั้นยิ่งมากขึ้นด้วย
Goto topGo to top
16. น้ำทิ้งคืออะไร
      น้ำทิ้งคือน้ำโสโครกที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วจากกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ เช่น น้ำทิ้งจากบ้านเรือน ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม
Goto topGo to top
17. เครื่องหมาย re หมายถึงอะไร ?
      เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เคยใช้แล้วนำกลับมาผลิตใช้ใหม่หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาผลิตใช้ได้ใหม่อีก
Goto topGo to top
18. ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย คือ ค่า ของสารใด
       บีโอดี ( BOD)
Goto topGo to top
19. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพน้ำเสียคือค่าใด
 

   ค่าความเป้นกรด-ด่าง (pH)


Goto topGo to top
20. ออกซิเจนละลาย แทนค่าเป็นตัวใด
      DO
Goto topGo to top
21. เหตุรำคาญคืออะไร  
         เหตุรำคาญ หมายถึง สภาวะที่ทำให้เกิดการรบกวนต่อประสาทสัมผัสที่เกิดต่อเนื่องเป็น เวลานานหรือบ่อยๆ จนทำลายความสงบสุขให้หมดไป
Goto topGo to top
22. ก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากการหมักของขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะเกิดผลอย่างไร
       ติดไฟและอาจเกิดระเบิดได้
Goto topGo to top
23. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมและต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่
         การพิจารณาว่าสถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิงแห่งใด เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องพิจารณาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกค่วบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งกําหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
Goto topGo to top
24. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไม่มีกิจกรรมการทิ้งของเสีย ไม่มีบริการล้างรถ และมีเพียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ หัวเท่านั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่ อย่างไร
         เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และ ประเภท ข แล้ว หากสถานีบริการน้ำมันชื้อเพลิงดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก หรือ ข ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ เนื่องจากการพิจารณาว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใดถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียไม่ได้พิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ำมันนั้นๆ
Goto topGo to top
25. คําว่า“ระบบบําบัดน้ำเสีย” ตามคํานิยามสําหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงครอบคลุมเพียงใด
        กฎกระทรวงมาตรา ๘๐ บัญญัตินิยามคําว่า“ระบบบําบัดน้ำเสีย” ให้หมายความว่ากระบวนการบําบัดน้ำเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ำเสียของระบบบําบัดน้ำเสียด้วย  ดังนั้นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งทํากระบวนการบําบัดน้ำเสียก็ถือว่ามีระบบบําบัดน้ำเสียตามนิยามข้างต้นแล้วเช่น บ่อดักไขมันก็ถือเป็นกระบวนการบําบัดน้ำเสียประเภทหนึ่ง
Goto topGo to top
26. กรมควบคุมมลพิษมีแบบแปลนหรือตัวอย่างของระบบบําบัดน้ำเสียของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ หรือไม่
          ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิงประเภท ก และ ประเภท ข ถูกกําหนดให้เป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้นบุคคลผู้ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดในข้อ ๒๕ ตามแบบคําขอรับใบอนุญาต(แบบ ธพ. น๓) ที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศกําหนดไว้ในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคําขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตในส่วนของเอกสารด้านเทคนิคกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ำามันเชื้อเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง..... ซึ่งระบบบําบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ถือเป็นระบบบําบัดน้ำเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมต้องจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐
Goto topGo to top
27. กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษได้จัดทําแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ พร้อมทั้งจัดส่งแบบ ทส. ๒ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้รวบรวมแบบ ทส. ๒ ส่งให้สํานักงาน ทสจ. ทําให้ ทสจ. ไม่ทราบข้อมูล เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
         มาตรา ๘๑ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ และส่งไปยังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เมื่อ ทสจ. ถือเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้รวบรวมแบบ ทส. ๒ ส่งให้สํานักงาน ทสจ. ดังกล่าว จึงเป็นการไม่กระทําตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๘๑  โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ ให้ ทสจ.ดําเนินการประสานแจ้งให้ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดให้ดําเนินการให้ถูกต้อง
Goto topGo to top
28. การออกใบรับของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานมีรูปแบบและขั้นตอน อย่างไร
 

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ได้ส่งแบบ ทส. ๒ แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ โดยแบ่งเป็น    รูปแบบได้แก่

๑. กรณีส่งด้วยตนเอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับแบบ ทส. ๒

๒.  กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือว่าใบแบบตอบรับการลงทะเบียนจากไปรษณีย์เป็นใบรับเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เสนอรายงาน

Goto topGo to top
29.

คลังน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง

มาตรา ๘๐ หรือไม่

 

คลังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่อยู่ในความหมายตามคํานิยาม“สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง”แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉะนั้น คลังน้ำมันเชื้อเพลิงจึงไม่อยู่ภายใต้กฎกระทรวงมาตรา ๘๐

Goto topGo to top
30. การกรอกข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ ที่จะเก็บไว้ ๒ ปี สามารถนําข้อมูลตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานมาใช้แทนได้หรือไม่
 

ปัจจุบันยังไม่มีแบบฟอร์มตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่กําหนดให้มีการเก็บสถิติ การทํางานของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่ละวัน จึงต้องทําตามแบบ ทส.๑ เท่านั้น

Goto topGo to top
31.

การมอบอํานาจให้ดําเนินการลงนามในแบบ ทส. ๑/ ทส. ๒ ตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ทําได้หรือไม่ อย่างไร

 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนาม ในแบบ ทส. ๑ และทส. ๒  แทนได้โดยเขียนระบุให้บุคคลนั้นๆ มีอํานาจกระทําการแทนการใดๆ โดยปฏิบัติตามการมอบอํานาจโดยทั่วไป

Goto topGo to top
32.

เอกสารใบมอบอํานาจสามารถยื่นฉบับสําเนาได้หรือไม่

 

กรณีเจ้าของหรือผู้ครองแหล่งกําเนิดมลพิษคนเดียวมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ซึ่งจําเป็นต้องใช้ใบมอบอํานาจหลายใบ ดังนั้นผู้ยื่นรายงานสามารถใช้เอกสารใบมอบอํานาจฉบับสําเนาได้ ส่วนฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ผู้รับมอบอํานาจเพื่อใช้ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการออกใบมอบอํานาจทุกครั้ง เนื่องจากการรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ จะต้องส่งรายงานทุกเดือน

Goto topGo to top
33. แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมภายหลังจากที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะต้องดําเนินการรายงานตามบทบัญญัติ ม.๘๐ หรือไม่
 

มาตรา ๘๐ เป็นบทบัญญัติกําหนดหน้าที่ของแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งน้ำเสียในการรายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย ไม่ว่าแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นจะถูกประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมก่อนหรือหลังจากที่กฎกระทรวง ม. ๘๐ มีผลบังคับใช้ เช่นเดียวกับบทบัญญัติตามมาตรา ๗๐ ซึ่งกําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมมีหน้าที่ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบําบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีด้วย

Goto topGo to top
34. มลพิษทางเสียงก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์อย่างไร
 

อันตรายจากเสียงต่อสุขภาพ ดังนี้

  1) ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว คือไม่ได้ยินเสียงหลังจากสัมผัสเสียงดังและการได้ยินจะกลับคืนสุ่สภาวะปกติหลังจากหยุดสัมผัสเสียงดัง

  2) ทำให้เกิดการสูญเสียงการได้ยินแบบถาวร เกิดจาการสัมผัสเสียงที่มีระดับสูงมาก เช่น เสียงระเบิด

  3) ก่อให้เกิดการรบกวน เช่น รบกวนการนอนหลับ การสนทนา การทำงาน เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีโรคที่เกิดจากเสียง เช่น โรคนอนไม่หลับ โรคเครียด โรคกระเพาะ เป็นต้น

Goto topGo to top
35. ความหมายของ "ระดับเสียงพื้นฐาน" ตามมาตรฐานเสียงรบกวน
  "ระดับเสียงพื้นฐาน" หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมเดิมขณะยังไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิด (แหล่งกำเนิดเสียงยังไม่ดำเนินกิจกรร) ใช้ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile level 90, L90) ซึ่งหมายถึงระดับเสียงที่ร้อยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้
Goto topGo to top
36. ความหมายของเสียงรบกวน และมาตรฐานเสียงรบกวน
 

"เสียงรบกวน" หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐานและมีระดับการรบกวนเกินกว่าค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่ง "ระดับการรบกวน" หมายความว่า ระดับความแตกต่างของระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับระดับเสียงพื้นฐาน โดยที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่องระดับเสียงรบกวน กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้ที่ 10 เดซิเบลเอ

Goto topGo to top
37.

มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์แต่ละประเภทขณะเดินเครื่องอยู่กับที่

 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 กำหนดให้ระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในทาง ขณะเดินเครื่องอยู่กับที่ โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณต้องไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่างจากรถจักรยานยนต์ 0.5 เมตร สำหรับรถยนต์ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 กำหนดให้ระดับเสียงของ รถยนต์ที่ใช้ในทาง ขณะเดินเครื่องอยู่กับที่ โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณต้องไม่เกิน 100 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่างจากรถจักรยายนต์ 0.5 เมตร

Goto topGo to top
38. วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศมีวิธีไหนบ้าง
 

การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ มีหลายระบบแตกต่างกัน เช่น ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ระบบเบต้า เร (Beta Ray) ระบบเทบเปอ อิลิเม้น ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ์ (Tapered Element Oscillation Microbalance) และระบบไดโคโตมัส (Dichotomus) สำหรับระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) กรมควบคุมมลพิษมีคู่มือการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

Goto topGo to top

 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.