search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

  หน้าหลัก   ฐานข้อมูลลุ่มน้ำแบบบูรณาการ   ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 

  แหล่งกำเนิดมลพิษ
     
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
        
  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
       
   จังหวัดชุมพร      
       
   จังหวัดระนอง     
  
 การจัดการขยะมูลฝอย

      จังหวัดชุมพร       ( แผนที่ )
   
  จังหวัดระนอง      ( แผนที่ )
    
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ( แผนที่ )  
   
 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการท่องเที่ยว
        
  มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล  
    
  แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเล
         -  เกาะสมุย    
             - 1/2556             
         -
 เกาะเต่า   
             - 1/2556
             - 2/2556
         -
 เกาะพะงัน   
             - 1/2556

                               -   2/2556
            เกาะสมุย  
             2548
             2549  (ไม่มีการดำเนินการ)
      
       2550
             2551
             2552
             2553
             2554  
               
2555     
                                 2556 
    
                                  2557                 (ทน.เกาะสมุยเป็นผู้ดำเนินการ)
                                 2558   
                                 2559    

    
 เกาะพะงัน
             2548
             2549
             2550
             2551
             2552
             2553
             2554    
      
                 2555      
                                2556
     
                                2557             (ทสจ.สุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินการ)
                               2558    
                               
2559    
     เกาะเต่า
            2548
            2549  (ไม่มีการดำเนินการ)
      
      2550
            2551
            2552
            2553
            2554    
                     
2555    
                              2556    
  
                               2557            (ทสจ.สุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินการ เพิ่มเกาะนางยวนด้วย)
                              2558    
                             
 2559    
         หมู่เกาะอ่างทอง
                    2557        (ทสจ.สุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินการ)
                             2558
                             
2559    
 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
    
 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน  
            1/2556
            2/2556
            3/2556
          
 จังหวัดชุมพร
            2550
            2551
            2552
            2553
            2554
     
                             
 2555      
                              2556  
                                    
  -  ตุลาคม - ธันวาคม 2555
                                      -  มกราคม - มีนาคม 2556
                                      -  เมษายน - มิถุนายน 2556
                                      -  กรกฎาคม - กันยายน 2556

                              2557    
                              2558    
                              2559     

   
 จังหวัดระนอง
            2550  (ไม่มีการดำเนินการ)
      
      2551
            2552
              2553
            2554
      
                               
2555    
                               
2556    

                                     -  ตุลาคม - ธันวาคม 2555
                                     -  มกราคม - มีนาคม 2556
                                     -  เมษายน - มิถุนายน 2556
                                     -  กรกฎาคม - กันยายน 2556

                              2557      
               2558  
           2559    

    
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
            2550  (ไม่มีการดำเนินการ)
      
      2551
            2552
            2553
            2554
      
                              
2555     
                              
2556 

                                     -  ตุลาคม - ธันวาคม 2555
                                     -  มกราคม - มีนาคม 2556
                                     -  เมษายน - มิถุนายน 2556
                                     -  กรกฎาคม - กันยายน 2556

                               2557   
                           
    2558    
              2559    

    
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
            2550
            2551
            2552
            2553
            2554
      
                              
2555    
                              
2556 

                                    -  ตุลาคม - ธันวาคม 2555
                                    -  มกราคม - มีนาคม 2556
                                    -  เมษายน - มิถุนายน 2556
                                    -  กรกฎาคม - กันยายน 2556

                               2557        
 
             2558   
           2559
  

 
ฐานข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
         
 สถานีสุราษฎร์ธานี
              2553
              2554
     
              
                    2555   (ไม่ได้จัดเก็บ)

          สถานีพระแสง
              2553
              2554
 
    
                                   2555 
   (อุปกรณ์ชำรุด)
                 2556  (อุปกรณ์ชำรุด)
                 2557 
(อุปกรณ์ชำรุด)
                              2558  
(อุปกรณ์ชำรุด)
                               2559  (อุปกรณ์ชำรุด)
          สถานีพุนพิน (บ้านบางอ้อ)
             2554    
                                2555        (อุปกรณ์ชำรุด)
                               2556    
(อุปกรณ์ชำรุด)
                               2557   (อุปกรณ์ชำรุด)
                               2558  (อุปกรณ์ชำรุด)
                               2559   (อุปกรณ์ชำรุด)
 คุณภาพอากาศ  
    
          2550  
        
     2551  
             2552  (ไม่ได้จัดเก็บ)
           
  2553  
           
  2554   
             2555  (ไม่ได้จัดเก็บ)

             2556  (ไม่ได้จัดเก็บ)
             2557   (ไม่ได้จัดเก็บ)
           2558  
(ไม่ได้จัดเก็บ)
           2559  (ไม่ได้จัดเก็บ)

 เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
  
    จังหวัดชุมพร     
  
 
   จังหวัดระนอง    
   
 


            จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                       -  แผนที่เตาเผาศพ

 โรงพยาบาล
    จังหวัดชุมพร  
       จังหวัดระนอง  
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
       จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 อาคารประเภท ก.
   
จังหวัดชุมพร  
          โรงพยาบาล
               โรงแรม
    
จังหวัดระนอง  
               โรงพยาบาล
               โรงแรม
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

               โรงพยาบาล
               โรงแรม
     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                         โรงพยาบาล
               โรงแรม 

 กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕)


 

  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535


 

  มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง


 

  มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย


 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ


 

  มาตรฐานคุณภาพดิน


 

 ระบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๐


 

  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ (MSDS.)

 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.