search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) 
 KM สสภ.14
  หน้าหลัก   KM น่ารู้

 

  การจัดการความรู้
  องค์กรความรู้
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  ประเภทของความรู้


 

   ชุมชนสมรม
   ชุมชน IT
   ชุมชนแผน
   ชุมชนบริหาร (Admin)
  ชุมชนเฝ้าระวัง
  ชุมชนส่งเสริม
 ชุมชน Lab


 

 การจัดการความรู้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ.ร.เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีทั้งทฤษฏี แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ ได้
 คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :เป็นเอกสารที่จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้แนวทางในการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น


   KM สป.ทส
 KM สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
 KM กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แลพันธุ์พืช
 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.