search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
  หน้าหลัก   หน่วยงานภายใน  ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม


ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     1)จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
     2)ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
     3)ประสานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม


บุคลากรในกลุ่มงาน


 


ข่าวกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน/โครงการ

 
   กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก การจัดการน้ำเสียในพื้นที่เกาะเต่าโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (31/03/2554)
       สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ โดยกลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ในการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนเกาะเต่า ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ ในงาน “วันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ ๘” ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ และวันเสาร์ ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ามกลางสายฝนเย็นฉ่ำ 
(รายละเอียด)  

 

 เครือข่ายอาสาสมัคร ฯ ครั้งที่ 1/2554    (30/03/2554)
         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พื้นที่ อบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2554 ,ทม.ท่าข้าม อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554 , อบต.บางไทร และอบต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2554 และ อบต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปได้ดังนี้  
(รายละเอียด)  
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.