search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help)  ประกาศ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)  เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  
 
                  
 ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ โททร.0 7727 2789 , 0 7722 3105  ในเวลาราชการ  (รายละเอียดเพิ่มเติม)  (17/8/2560)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ประกาศ : ผลการตัดสินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) (รายละเอียดเพิ่มเติม) ปฏิทินงานประจำปี  (08/05/2560)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ประกาศ : นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560(รายละเอียดเพิ่มเติม)   (19/01/2560)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


 
  >>> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ   (รายละเอียดเพิ่มเติม...)     

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560      (10/11/2560 
     


   
   


 

 

จนท.สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าศึกษาดูงาน

      วันที่ 7 เมษายน 2560 จนท.สสภ.14(สุราษฎร์ธานี) เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับรางวัลเหรียทองในการประกวดสำนักงานสีเขียว (Green Office) ใน ปี 2558  (7/4/2560)


 
 
จนท.ส่วนควบคุมฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ  

    วันที่ 4-5 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สสภ.14(สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากทสจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณรอบบ่อขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (4-5/4/2560) 

 
ส่วนส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน

  วันที่ 5 เมษายน 2560 นางรัชนี ทองพันธ์ รก.ผอ. สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร (5/4/2560)

 
จนท.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

        วันที่ 4-5 เมษายน จนท.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สสภ.14(สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มี จนท.จาก อปท.และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน จ.สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ห้องแก้วสมุยแกรนด์ฮอล์ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (4-5/4/2560)


 
ผอ.สสภ.14 และจนท.ส่วนแผนฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพ
      
   
วันที่ 3-5 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพและการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงให้คำปรึกษา และแนะนำทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย และเทศบาลตำบลเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (3-5/4/2560)

    


 
ผอ.สสภ.14 และ จนท.ส่วนแผนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
   
    วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง  (31/3/2560)
 คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)กระบวนการ : การจัดทำสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14   (30/7/2560)
 คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)กระบวนการ : การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14     (30/7/2560)  
 แนวทางการจัดการปัญหาหมอกและควัน  (27/7/2560) 
 บทความ  เรื่องขยะถ่านไฟฉาย  (1/6/2560)  
 บทความ เรื่อง ไมโครพลาสติก   (28/6/2559)
 บทความ เรื่อง การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษด้านน้ำเสีย 59    (28/6/2559)
 บทความ  เรื่อง แนวคิดร่างกฏหมายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์    (20/6/2559)
 
บทความ ชุด ของเสียอันตราย ตอน หลอดไฟ  (11/5/2559) 
 บทความ  เรื่อง ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน   (3/10/2557) 
 
การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)  (8/5/2557)  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามความมาตรา 80 (24/09/2556)
 
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (17/06/2556)
 
สารเคมีและวัตถุอันตราย รู้ก่อนปลอดภัยก่อน (1)
 (28/05/2556)
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตอนที่ 2)
 (28/05/2556)
 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (28/05/2556)
 
การจัดการน้ำ "บทเรียนจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" (ตอนที่สอง) (03/04/2556)
 
มาตรา 80 ถึงเวลาตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (07/02/2556)
 
ผักสวนครัว รั้วกินได้ ...กิน อยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (07/02/2556)  
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนที่ 1 (07/02/2556)  
 
การจัดการน้ำ "บทเรียนจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" (ตอนที่ หนึ่ง) (07/02/2556)  
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค 2555 (14/11/2555)

อ่านทั้งหมด


 

 

 ---เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ---                                                                                                                    

    13 font thai   ศูนย์บริการประชาชน  มติ ครม.    จองบ้านพักอุทยาน   

 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.