search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help)| หน้า 1 | หน้า2 | หน้า3 |

 เอกสารเผยแพร่และรายงานทางวิชาการ
  หน้าหลัก   เอกสารเผยแพร่  หน้า 2


 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
Download

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำตาปี - พุมดวง
ทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่เกาะในการจัดการน้ำเสียชุมชน

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำตาปี - พุมดวง
ในการจัดการน้ำเสียชุมชน
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
Download

 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2555
ในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีและลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Download

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556-2559
 


 

 

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
Download
   (04/01/2556)


 

  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
Download
   (24/12/2555)


 

  รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2554 ในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
Download
 
  
   (24/12/2555)


 

  คุณภาพน้ำทะเล บริเวณชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2555     
Download
  (10/10/2555)


 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการด้านความพร้อมของประชาชนสู่รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคต   
Download
 (09/10/2555)


 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนเกาะเต่า ปี 2554  
Download
   (30/03/2555)


 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด คัดแยก และแปรรูปขยะของชุมชนเกาะพะงัน ปี 2554
Download
     (29/03/2555)


 

 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนบน 2554
Download
     (29/03/2555)


 

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554    
Download
 (30/01/2555)


 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี ปี 2554   

Download
  (15/12/2554)


   รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย  
Download
   (14/11/2554)

 

 รายงานสรุปผลโครงการสนับสนันและเสริมสร้างสมถรรนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
Download
   (17/11/2554)


 

 คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล    
Download
(17/11/2554)


   คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน
Download
  (17/11/2554)

   รายงานคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554 
Download
 
(07/11/54) 
- คำนำ / สารบัญ
- เนื้อหาหลัก
- ภาคผนวก


 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.