search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) โครงสร้างหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่
  หน้าหลัก  เกี่ยวกับสำนักงาน  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 


อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
   1.จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
   2.เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
   3.ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน
   4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม  

   5.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
   6.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งงานภายใน 6 ส่วน
   1.ส่วนอำนวยการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
    1)งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
    2)งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
    3)งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ งบนอก งบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินบำรุง และการจัดทำบัญชีงบประมาณ
    4)งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมบำรุง
    5)งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่
    6)ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารงานราชการ 

   2.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     1)จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
     2)ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
     3)ประสานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   3.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     1)เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     2)ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม
     3)ประสานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

   4.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
     1)ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
     2)วิจัย และประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
     3)พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ 

   5.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
     1)สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค
     2)วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
     3)จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิงแวดล้อม 

   6.ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
     1)จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
     2)ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     3)พัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War room) 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.