search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) ข่าวกิจกรรมทั้งหมดหน้า1
หน้าหลัก>กิจกรรม>ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

   วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมทานอาหารเที่ยงข้าวห่อใบบัวผูกเชือกกล้วย  (31/8/2559)

    วันที่ 30 สิงหาคม2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาเกษียณอายุราชการ ในธีม "ย้อนยุค สุขเกษียณ"  (30/8/2559)

    วันที่ 31 สิงหาคม2559 เจ้าหน้าที่สสภ.14 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่หมู่ที่2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงเรือนเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือกและอาคารรองรับเครื่องจักร  31/8/2559)

    วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นางรัชนี ทองพันธ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ ทต.เกาะทวด และทต.หัวไทร เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง " ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (30/8/2559)

    วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและการบริการชุมชน จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอวยชัย อินทร์นาค เป็นประธานการประชุม  (30/8/2559)

   วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการและฟื้นฟูลุ่มนำ้ปากพนัง ครั้งที่4/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และนำสำรวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่  (30/8/2559)

   วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ สสภ.14 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ทสจ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4 และเทศบาลตำบลขุนทะเล ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากรณี การประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่น ก่อให้เกิดเสียงดังจากการเปิดเครื่องขยายเสียงเรียกนกนางแอ่น ในพื้นที่ หมู่ที่1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (29/8/2559)

     วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นางรัชนี ทองพันธ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ อบต.ปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อบต.ท่าขึ้น อบต.นาทราย จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง "  (29/8/2559)
 

    วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฎร์ธานี) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (โครงการจัดการขยะมูลฝอยสะสม)ในพื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (26/8/2559)

   วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฎร์ธานี) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (โครงการจัดการขยะมูลฝอยสะสม)ในพื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (26/8/2559)

      วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ส่วนอำนวยการ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมคัดแยก และขายขยะรีไซเคิล โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมนำขยะมาขายทั้งจากสำนักงานและจากบ้าน น้ำหนักรวมขยะ 279 กิโลกรัม  (26/8/2559)

 
 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14 (สุราษฎร์ธานี)เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสายน้ำ ณโรงเรียนบ้านปากกระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี **ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลด้วยนะคะ  (23-24/8/2559)

   วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฎร์ธานี) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (โครงการจัดการขยะมูลฝอยสะสม)ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (25/8/2559)

   วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ และฟื้นฟูแนวปะการัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ หาดอ่าวคา เกาะวัวตาหลับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน  (25/8/2559)

 

   วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางรัชนี ทองพันธ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ อบต.ท่าเคย และทต.วัดประดู่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง " ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (25/8/2559)

     วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมกิจกรรมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล จัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน  (24/8/2559) 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.